Regulamin Projektu "Staże dla Pracowników Naukowych na Mazowszu"

(nr POKL.08.02.01-14-005/12)

§ 1 - PODSTAWY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt „Staże dla pracowników naukowych na Mazowszu" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.2 „Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw".
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 2 - CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU


Celem Projektu „Staże dla pracowników naukowych na Mazowszu" jest wykorzystanie potencjału naukowego, infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych województwa mazowieckiego poprzez organizację staży stymulujących przepływ wiedzy między nauką i gospodarką regionu.


§ 3 - DEFINICJE POJĘĆ


Projekt - Projekt nr POKL.08.02.01-14-005/12, pt. Staże dla pracowników naukowych na Mazowszu.
Lider Projektu – KLS Partners Dariusz Kańtoch z siedzibą w Warszawie, ul. Raabego 7/8.
Partner Projektu – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 15.
Grupa Sterująca – Właściciel KLS Partners Dariusz Kańtoch, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, personel zarządzający.
Staż - wykonywanie przez Stażystę zadań na określonym stanowisku w przedsiębiorstwie.
Uczestnik Projektu – pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub przedsiębiorca, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
Aplikacja - komplet dokumentów składanych przez Uczestnika Projektu w celu wzięcia udziału w Projekcie.
Umowa o Staż - umowa zawarta pomiędzy Liderem Projektu a Uczestnikiem Projektu oraz Przedsiębiorcą przyjmującym na Staż, określająca szczegółowe zasady odbywania Stażu.
Stażysta - Pracownik naukowy/naukowo-dydaktyczny, który został przyjęty na Staż oraz podpisał Umowę o Staż.


§ 4 - ODPŁATNOŚĆ STAŻY

 1. Lider Projektu będzie wypłacał Stażyście dodatek stażowy pomniejszony o należne składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP w kwocie ustalonej w Umowie o Staż.
 2. Wysokość dodatku stażowego ustala Lider Projektu.


§ 5 - ZASADA RÓWNOŚCI SZANS

Zgodnie z zasadami równości szans na rynku pracy, kobietom i mężczyznom zagwarantowane zostaną w szczególności równy dostęp do informacji na temat organizowanych Staży, jednakowe kryteria w ocenie Aplikacji oraz jednakowej wysokości dodatek stażowy.


§ 6 - UCZESTNICY PROJEKTU

  1. Uczestnikiem Projektu może być osoba pracująca lub zamieszkująca na terenie województwa mazowieckiego, która jest pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni prowadzącej na terenie województwa mazowieckiego studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub pracownikiem naukowym posiadającej siedzibę na terenie województwa mazowieckiego jednostki naukowej (w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.), z wyłączeniem przedsiębiorców).
  2. Uczestnikiem Projektu może być również Przedsiębiorca (należący do sektora MŚP według definicji zawartej w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 r. i spełniający kryterium niezależności) posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa mazowieckiego, o ile w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymał pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą wynikającą z Projektu przekracza równowartość w złotych kwoty 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100.000 euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podejmowania decyzji w sprawie akceptacji złożonego przez niego wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 5 poniżej.


  § 7 - CZAS TRWANIA PROJEKTU

  Staże będą odbywały się w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku. Okres ten może zostać wydłużony, o ile zgodzi się na to Instytucja Wdrażająca (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie). W razie wydłużenia tego okresu, informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona w serwisie internetowym Projektu.


  § 8 - ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU

  1. Przystępując do Projektu, pracownik naukowy/naukowo-dydaktyczny zobowiązany jest do dostarczenia Liderowi Aplikacji, składającej się co najmniej z:
  a) deklaracji udziału w Projekcie,
  b) ankiety osobowej,
  c) oświadczenia o otrzymywaniu minimalnego wynagrodzenia,
  d) dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni prowadzącej na terenie województwa mazowieckiego studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub na stanowisku naukowym w posiadającej siedzibę na terenie województwa mazowieckiego jednostce naukowej (w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.), z wyłączeniem przedsiębiorców).
  2. Poprzez dostarczenie Aplikacji Uczestnik Projektu wyraża zgodę na udział w Projekcie, akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  3. Dane osobowe Uczestnika Projektu zawarte w Aplikacji, zostaną włączone do bazy danych, której administratorem jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla POKL mający siedzibę w Warszawie (00-926), przy ul. Wspólnej 2/4.
  4. Zebrane dane osobowe są niezbędne do zawarcia Umowy o Staż i zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją Stażu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik Projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Przedsiębiorca składa do Lidera Projektu:
  a) oświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis (wszystkie rodzaje pomocy de minimis otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat),
  b) informacje, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do powyższego Rozporządzenia, a także sprawozdania finansowe Przedsiębiorcy za okres ostatniego roku obrotowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych,
  c) oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską
  d) kopie zaświadczenia/zaświadczeń od instytucji udzielających pomocy o uzyskaniu pomocy de minimis (wszystkie rodzaje pomocy de minimis otrzymane w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzedzających go lat),
  e) potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z organu rejestrowego, aktualny na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed złożeniem formularza zgłoszeniowego (np. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
  f) wniosek o organizację Stażu,
  g) Program Stażu.
  6. Zgłaszany projekt stażu nie może służyć finansowaniu działalności, którą Przedsiębiorca wcześniej finansował ze środków własnych. Udział w Projekcie ma przede wszystkim na celu dofinansowanie nowych obszarów działań, które nie mogłyby być podjęte bez pomocy publicznej.
  7. Program Stażu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym (dalej jako „Program Stażu"), powinien zawierać informacje na temat:
  a) projektu, w jakim zaangażowany będzie Stażysta,
  b) zadań, jakie zostaną zlecone Stażyście,
  c) wyznaczonej przez Przedsiębiorcę osoby odpowiedzialnej za bezpośredni nadzór nad Stażystą.
  8. Wzory formularzy aplikacyjnych są dostępne do pobrania w biurze Lidera Projektu, przy ul. Raabego 7/8 w Warszawie, oraz w serwisie internetowym Projektu www.staz.fabrykaszans.pl.


  § 9 - ZASADY REKRUTACJI

  1. Uczestników Projektu kwalifikuje się do odbycia Stażu stosując w szczególności § 6 ust. 1 i 2 powyżej.
  2. Lider Projektu może zażądać dodatkowych informacji od Uczestnika Projektu, ponad to, co zostało zawarte w Aplikacji, w szczególności informacji o:
  - przebiegu pracy naukowej,
  - głównych założeniach prac i badań naukowych,
  - umiejętności posługiwania się zadeklarowanym językiem obcym.
  3. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektu, nie dłużej jednak niż do końca czasu trwania Projektu wskazanego w § 7 powyżej.


  §10 - ZASADY ODBYWANIA STAŻU

  1. Pracownik naukowy/naukowo-dydaktyczny może samodzielnie dokonać wyboru Przedsiębiorcy, a jeżeli tego nie dokona, Lider Projektu może zaproponować danego Przedsiębiorcę.
  2. Do Przedsiębiorcy wybranego samodzielnie przez pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego stosują się wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Przedsiębiorcy, a w szczególności § 6 ust. 2 i § 8 ust. 5 powyżej.
  3. Lider Projektu ma prawo odrzucić wybranego przez Pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego Przedsiębiorcę. W takiej sytuacji Lider Projektu może zaproponować innego Przedsiębiorcę.
  4. W przypadku przedstawienia przez Lidera Projektu propozycji podjęcia Stażu u danego Przedsiębiorcy, Pracownik naukowy/naukowo-dydaktyczny może raz odrzucić proponowany Staż, uzasadniając Liderowi Projektu swoją decyzję. Pracownik naukowy/naukowo-dydaktyczny, który odmówi zawarcia Umowy o Staż z kolejnym zaproponowanym Przedsiębiorcą, zostanie wyłączony z uczestnictwa w Projekcie.
  5. Umowa o Staż zostanie zawarta na piśmie pomiędzy Pracownikiem naukowym/naukowo-dydaktycznym, którego Aplikacja zostanie zaakceptowana, a Liderem Projektu oraz Przedsiębiorcą.
  6. Staże realizowane są w okresie 4 miesięcy. Decyzję o czasie trwania Stażu, w tym jego skróceniu podejmuje Lider Projektu. Jeżeli dany Staż zostanie zakończony przed umówionym czasem trwania Stażu z powodu, za który Stażysta nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodu wskazanego w ust. 14 poniżej, Staż ten, w miarę możliwości, będzie mógł być kontynuowany u innego Przedsiębiorcy. Do Stażu u innego Przedsiębiorcy wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się, z tym że maksymalny okres Stażu, o którym mowa w niniejszym ustępie, ulega zmniejszeniu o liczbę miesięcy odbywanego i przerwanego Stażu.
  7. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, jeden Pracownik naukowy/naukowo-dydaktyczny w ramach Projektu może zawrzeć jedną Umowę o Staż. Jeden Przedsiębiorca w ramach Projektu może zawrzeć więcej niż jedną Umowę o Staż.
  8. W toku odbywania Stażu Staż może zostać zawieszony. W takiej sytuacji łączny okres Stażu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, może ulec wydłużeniu o okres zawieszenia. W czasie zawieszenia dodatek stażowy nie należy się. Zawieszenie Stażu może mieć miejsce tylko raz w czasie odbywania Stażu przez danego Stażystę. O zawieszeniu Stażu decydują wspólnie w drodze porozumienia zawartego na piśmie Przedsiębiorca, Stażysta i Lider Projektu.
  9. Lider Projektu zobowiązuje się do comiesięcznego wypłacania Stażystom dodatków stażowych zgodnie z § 4 powyżej.
  10. Lider Projektu nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków ponoszonych przez Uczestnika Projektu w związku ze Stażem.
  11. Stażysta zobowiązany jest do:
  a) przestrzegania ustalonego przez Przedsiębiorcę rozkładu czasu pracy, sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych Programem Stażu oraz do stosowania się do poleceń Przedsiębiorcy i Opiekuna Stażu,
  c) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Przedsiębiorcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
  d) dostarczania do Lidera Projektu do trzeciego dnia każdego miesiąca po zakończonym miesiącu stażu raportu miesięcznego informującego o przebiegu Stażu, natomiast po odbyciu całego Stażu (w terminie do 7 dni) dostarczenia raportu końcowego.
  12. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
  a) organizacji miejsca pracy Stażysty,
  b) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za bezpośredni nadzór nad Stażystą,
  c) przeszkolenia Stażysty w zakresie przepisów przeciwpożarowych i BHP, a także tajemnicy służbowej i regulaminu pracy obowiązujących pracowników zatrudnionych u Przyjmującego na Staż.
  13. Rozwiązanie Umowy o Staż regulują odpowiednie postanowienia Umowy o Staż.
  14. W przypadku gdyby Przedsiębiorca nie wywiązywał się z obowiązku skierowania Stażysty do zadań określonych w Programie Stażu, Stażysta może, w ciągu dwóch pierwszych miesięcy Stażu, poinformować Lidera Projektu o chęci przerwania Stażu i dokończenia Stażu u innego Przedsiębiorcy. W takiej sytuacji Lider Projektu będzie mógł rozwiązać Umowę o Staż w trybie natychmiastowym.
  15. Lider Projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku ze Stażem, w szczególności za szkody wyrządzone Przedsiębiorcy przez Stażystę lub Stażyście przez Przedsiębiorcę.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  § 11

  Wszelkie materiały związane z Projektem przekazane Liderowi Projektu przez Uczestników Projektu nie podlegają zwrotowi.


  § 12

  Lider Projektu nie ponosi kosztów badań lekarskich ani innych badań szczegółowych wymaganych przepisami prawa pracy.


  § 13

  Wszelkie spory powstałe w relacjach między Przedsiębiorcą a Liderem Projektu w związku z realizacją Projektu, w szczególności wynikające z niniejszego Regulaminu lub Umowy o Staż, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Lidera Projektu.


  § 14

  Regulamin Projektu jest udostępniony do wglądu w biurze Lidera Projektu, przy ul. Raabego 7/8 w Warszawie, oraz w serwisie internetowym Projektu www.staz.fabrykaszans.pl.