Rekrutacja

Do kogo skierowany jest Projekt?

20 Przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego, którzy należą do sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz nie są wykluczone z ubiegania się o pomoc de minimis.

60 Pracowników naukowych (w rozumieniu ust. z 30.04.2010r. o zasadach finansowania nauki Dz. U Nr 96 poz. 615 z późn. zm.) jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni.

Definicje przedsiębiorstw

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Duże przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.