Staże dla Pracowników Naukowych na Mazowszu


Celem projektu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach działających w dziedzinach zgodnych z kierunkiem prac Pracownika Naukowego. Zostaną one wypracowane poprzez współpracę Waszą z przedsiębiorstwami. Zespoły Pracowników Naukowych odbędą płatne staże naukowe w firmach, podczas których będą się starali wypracowywać konkretne rozwiązania. Przygotowane rozwiązania innowacyjne zostaną poddane wieloetapowej ocenie przez komisję zewnętrzną i firmę, której dane rozwiązanie dotyczy.
Tworzenie innowacyjnych pomysłów jest domeną Pracowników Naukowych. Państwa zaplecze, możliwości, pasja i ciągły rozwój to cechy, dzięki którym są Państwo w stanie wypracowywać wciąż nowe, innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju wszystkich dziedzin życia - również gospodarki.


Na podstawie tych założeń wypracowany został Projekt, który zakłada rozwój współpracy pomiędzy sferą nauki i sferą przedsiębiorczości. Wyniki tej współpracy mają okazać się źródłem korzyści dla obu stron. Korzyści niemożliwych do osiągnięcia bez podjęcia współpracy.


Organizowane staże będą również szansą na transfer Państwa wiedzy, doświadczenia i  umiejętności do Przedsiębiorstw z Mazowsza. Założeniem Projektu nie jest odbycie Stażu jako takiego.

Staż wymagać będzie podejścia naukowego i wypracowania innowacyjnego rozwiązania, które jest kluczowe dla efektów realizacji Projektu.


Innowacyjne rozwiązanie to instrument, narzędzie poprzez które Przedsiębiorstwo zyska inaczej nieosiągalne korzyści. Korzyści, które bezpośrednio przełożą się na jakość pracy, sposób pracy, proces produkcji, proces działania lub inne elementy, które są priorytetowe w danym Przedsiębiorstwie.


Staż naukowy powinien zostać oparty o proces badawczy, którego pierwszym etapem będzie analiza sytuacji, a kolejne kroki działania zostaną wyznaczone przez Państwa, w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy.

Naukowe podejście, oparte o zaplanowane działania, ma na celu maksymalizację efektów, tj. wypracowanie innowacyjnego rozwiązania, które przyniesie największe zyski materialne i niematerialne dla Przedsiębiorstwa.