O projekcie


Projekt "Staże dla pracowników naukowych na Mazowszu" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.2 "Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw"
.

Projekt „Staże dla pracowników naukowych na Mazowszu” skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które chcą rozwijać własną działalność. Wszak brak rozwoju nie stabilizuje a uwstecznia. Permanentny rozwój jest więc jedyną drogą do utrzymania się na dynamicznym rynku.
Rozwój gospodarczy to jedna z tych dziedzin, w których kluczem jest innowacja. Słowo innowacja pochodzi z języka łacińskiego – „innovatio” czyli „odnowienie”. Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż "to proces polegający na przekształcaniu możliwości i zasobów firmy w nowe idee i wprowadzanie ich do praktycznego zastosowania celem zwiększenia zysków”. Taki jest, najkrócej ujmując, cel główny realizowanego Projektu.

Jak osiągnąć cel główny?

Głównym celem Projektu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami województwa mazowieckiego poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych jednostek naukowych.

Istnieje grupa społeczna i zawodowa, której domeną jest tworzenie nowych idei i rozwiązań. Ma na to wpływ kilka czynników: wiedza, zaplecze naukowo-techniczne, determinacja do rozwoju danej dziedziny, a nawet klimat miejsca pracy. Mowa oczywiście o pracownikach naukowych i naukowo-dydaktycznych. Idea Projektu zakłada realizację wspólnych celów obu stron, tj. Państwa firmy i wspomnianych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Rozwój współpracy pomiędzy „przedsiębiorcami” i „naukowcami” to czynnik na który chcemy położyć szczególny nacisk. Jest to ogromny i wciąż niewykorzystany potencjał, w który warto inwestować. Przede wszystkim ze względu na obopólne korzyści.

Oferujemy Państwu możliwość przyjęcia na Staż Pracownika Naukowego, którego kompetencje, doświadczenie i wiedza zgodne będą z Państwa działalnością. Będzie on miał za zadanie wypracować innowacyjne rozwiązanie, które będzie zgodne z Państwa zapotrzebowaniem. Ma być to przede wszystkim rozwiązanie praktyczne, które przyczyni się do rozwoju Państwa działalności w pożądanym przez Państwa kierunku.

Cele szczegółowe

1. Stworzenie przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych 20-tu innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw.

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności 60-ciu pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w zakresie ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji wiedzy, praw autorskich, tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Bezpośrednia współpraca przyczyni się do możliwości nawiązywania długotrwałych relacji. Pozwolą one na "naturalne" przenikanie się obu stron współpracy w przyszłości i korzystanie ze swoich usług na ugruntowanych i jasnych zasadach. Zapoczątkowanie tego procesu to kamień milowy w programowaniu innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Omawiane innowacyjne rozwiązanie, które zostanie wypracowane we współpracy Państwa z Pracownikami Naukowymi, stanie się Państwa własnością. Wszelkie prawa autorskie do wykorzystywania, rozpowszechniania i wdrażania rozwiązania innowacyjnego będą należały do Państwa.


Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie i wykorzystania szansy, jaką Państwu oferujemy!